Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółka Boniakowski i Skucińska-Dej Architekci Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie (31-137), Henryka Siemiradzkiego 4 lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000880989 (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:

ul. Henryka Siemiradzkiego 4/5, 31-137 Kraków
Tel: 662284272
e-mail:

II. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator pozyskiwać będzie dane osobowe bezpośrednio od Państwa w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, w tym w szczególności umów projektowych, jak również umów o świadczenie usług outsourcingowych związanych z obsługą przedsiębiorstwa Administratora lub na żądanie osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem tych umów, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz w związku ze skierowaniem do Administratora korespondencji.
Przetwarzając dane osobowe, Administrator może powołać się na jedną lub więcej spośród niżej wymienionych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
a) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych dla celów wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani bądź dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy,
b) podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do współpracy lub realizacji umowy z Administratorem, celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy bądź realizacji umowy,
c) podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panem / Panią umową, celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
d) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora obowiązku przechowywania dokumentacji dot. zawartych umów, celem realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego z odpowiednich przepisów (w szczególności ustawy o rachunkowości),
e) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania, żądanie i wnioski związane z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie,
f) podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych może następować również w oparciu o udzieloną przez Panią / Pana zgodę we wszystkich tych przypadkach, gdzie dla przetwarzania danych osobowych wymagana jest tego rodzaju zgoda.

III. Okres przechowywania danych

1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w czasie niezbędnym do wykonania umowy oraz będzie przechowywać dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi obowiązkowej archiwizacji oraz czas niezbędny dla rozstrzygnięcia ewentualnych, wzajemnych roszczeń (do czasu przedawnienia roszczenia lub zakończenia sporu).
2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z umowy w ciągu okresu, na jaki została złożona oferta lub w trybie negocjacji, rokowań itp., dane osobowe pozyskane w ramach rokowań, negocjacji, rozmów poprzedzających zawarcie umowy, będą przetwarzane do czasu przydatności dla wzajemnych kontaktów.
3. Dane przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją będą przetwarzane przez okres przydatności dla wzajemnych kontaktów bądź przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami, jeśli korespondencja dotyczy roszczeń zgłoszonych wobec Administratora
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej zgody, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, chyba że wcześniej staną się zbędne dla celu, w jakim były przetwarzane.

IV. Odbiorcy danych:

Potencjalnymi odbiorcami danych mogą być:
a) usługodawcy zewnętrzni Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt II, tj. w szczególności podmioty świadczące obsługę prawną, usługi doradcze, firmy pocztowe i kurierskie (w związku z obsługą korespondencji), dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy i podmioty wyspecjalizowany w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
b) kontrahenci Administratora tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do właściwej koordynacji projektów realizowanych przez Spółkę Boniakowski i Skucińska -Dej Architekci Sp.p. w ramach przedmiotu jej działalności gospodarczej;
c) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.
Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest dobrowolne, jednak brak podania danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi, wykluczy możliwość jej udzielenia.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych lub uzupełniania danych niekompletnych – zgodnie z art. 16 RODO,
c) prawo usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
e) prawo przenoszenia danych – w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody.
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe nie są również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej zgody osoby, której dotyczą.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).